Charyzmat

Bracia Szkolni, wierni wezwaniu Ducha i charyzmatowi swego Założyciela, poświęcają się Bogu, aby pełnić jako stowarzyszenie swoją apostolską posługę edukacyjną. Instytut Braci Szkół Chrześcijańskich, zatwierdzony przez Bullę „In apostolicae dignitatis solio Papieża Benedykta XIII, jest Instytutem na prawie papieskim, złożonym wyłącznie  z zakonników laików.

Celem tego Instytutu jest zapewnienie ludzkiej i chrześcijańskiej edukacji młodym, zwłaszcza ubogim, zgodnie z posługą, którą Kościół mu powierza. Duchem tego Instytutu jest duch wiary, który zobowiązuje Braci, aby na wszystko patrzyli tylko oczyma wiary, wszystko czynili tylko ze względu na Boga, przypisując wszystko Bogu.

W wierze Bracia osądzają wszystkie rzeczywistości ziemskie w świetle Ewangelii. W wierze Bracia, współpracownicy Jezusa Chrystusa, poświęcają całe swoje życie budowaniu Królestwa Bożego przez służbę edukacyjną. W wierze Bracia wiedzą, że Bóg jest obecny w ich pracach, w ich troskach i radościach. W wierze uczą się dostrzegać w każdym wydarzeniu, w każdej osobie, zwłaszcza w ubogich, znak i wezwanie Ducha.

Owocem ducha wiary, który rozwija się u Braci jest płomienna gorliwość względem tych, którzy są im powierzeni, aby usposobić ich do przyjęcia zbawienia objawionego w Jezusie Chrystusie. Ta gorliwość, ożywiana przez Ducha Świętego, inspiruje ich modlitwę apostolską i wszystkie czynności ich edukacyjnej posługi. W ten sposób uczestniczą w ewangelizacyjnej misji Kościoła; przez promocję sprawiedliwości i pokoju współpracują w budowaniu Królestwa Bożego.

Apostolskie zaangażowanie stanowi integralną część konsekracji Brata Bogu. Tak więc Duch Instytutu wymaga, aby wszyscy jego członkowie ożywiali w sobie ducha gorliwości w świetle życia i nauczania Założyciela, by iść do innych z sercem ubogiego.

Każdy Brat stara się scalać w swej osobie konstytutywne wymiary swego powołania: konsekracja Bogu jako brat zakonny, apostolska posługa edukacyjna, zwłaszcza wśród ubogich, i życie wspólnotowe.