Powołanie brata szkolnego

Znaki powołania lasaliańskiego (film)

 •  Pragnienie naśladowania Chrystusa w oddaniu siebie samego innym, we wspólnocie.
 •  Radość życia dla i z dziećmi oraz młodzieżą.
 •  Miłość stworzenia mimo jego zranień; chęć uczynienia świata lepszym i współpracy w dziele Boga, który chce wszystkich zbawić.
 •  Pragnienie bycia szczęśliwym w życiu, które integruje Boga, braterstwo i edukację młodych.
 •  Dyspozycyjność, aby pozwolić się kształtować przez życie razem, dzielenie się słowem Bożym i spojrzeniem w wierze na świat.
 •  Chęć dzielenia się doświadczeniem Boga pośród przemian społecznych środowiska, w którym się żyje.
 •  Entuzjazm dla idei głoszenia Ewangelii ze świeckimi, którzy oczekują świadków i towarzyszy w drodze.
 •  Dyspozycyjność kontynuowania formacji w perspektywie profesji nauczyciela i wychowawcy.
 •  Pociąg do edukacji i służby całkowitemu wzrostowi człowieka.
 •  Zmysł i pragnienie współpracy z innymi osobami kompetentnymi, aby tworzyć i prowadzić dzieła odpowiadające na potrzeby młodzieży cierpiącej, zapomnianej i odrzuconej.

Lista ta nie jest wyczerpująca i przedstawia w ogólnym zarysie najistotniejsze komponenty powołania lasaliańskiego. Poszczególne elementy weryfikują się i pogłębiają w czasie trwania formacji początkowej, aby stały się autentycznie integralne w życiu przyszłego Brata Szkolnego.

Pomoce w rozeznaniu powołania

 1.  poszukiwanie woli Bożej
 2.  modlitwa i życie sakramentalne
 3.  lektura duchowa
 4.  kontakt z Braćmi (np. listy, odwiedziny, weekendowe dni skupienia)
 5.  zaangażowanie się w jakąś formę apostolatu z dziećmi lub młodzieżą (np. wolontariat, korepetycje)

  Warunki przyjęcia

• wiek od 18 do 34 lat (przypadki starszych powołań rozpatrywane są indywidualnie)

• odpowiednie zdrowie psychofizyczne

• stan wolny

• brak zobowiązań cywilnych i przeszkód kościelnych

• wykształcenie średnie (w wyjątkowych przypadkach można je uzupełnić w Zgromadzeniu)

• przekonanie o autentyczności powołania lasaliańskiego

• zdolność do życia we wspólnocie

• ukochanie modlitwy

• rozmowa z Br. Wizytatorem

• złożenie wymaganych dokumentów

• wypełnienie przy przyjęciu kwestionariusza personalnego

Wymagane dokumenty

 •  skrócony odpis aktu urodzenia
 •  aktualne świadectwo chrztu
 •  świadectwo lekarskie potwierdzające ogólnie dobry stan zdrowia i zdolność do podjęcie studiów
 •  świadectwo maturalne i ukończenia ostatniej szkoły (w wypadku studiów dyplom)
 •  opinia ks. proboszcza i
  – katechety (dla osób kończących szkołę)
  – duszpasterza akademickiego lub środowiskowego (dla studentów czy absolwentów wyższych uczelni)
  – ostatniego przełożonego (dla osób, które były już w seminarium lub innym zakonie)
 •  własnoręcznie napisany życiorys
 •  własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie
 •  3 fotografie legitymacyjne

  Etapy formacji

Formacja początkowa rozpoczyna się okresem przygotowania przed nowicjatem i jest kontynuowana do profesji wieczystej. Jej celem jest pomagać kandydatom w pójściu za Chrystusem zgodnie z nauczaniem Ewangelii i w spotykaniu Go w swym życiu. Formacja pomaga im wejść stopniowo w ducha Instytutu.
Reguła FSC

• Postulat (2 lata)

Jest to etap poprzedzający i przygotowujący wstąpienie do nowicjatu.
Postulat oferuje kandydatowi środki do kontynuowania procesu dojrzewania osobistego i ubogacania jego wiary; rozpoznawanie autentyczności jego powołania do życia Braci; dojrzewania jego decyzji o wstąpieniu do nowicjatu, umożliwiając mu pierwsze doświadczenie życia konsekrowanego, wspólnotowego i apostolskiego Instytutu.
Reguła FSC
Postulant zdobywa w tym czasie pierwsze doświadczenia pracy z dziećmi i młodzieżą. W tym czasie może uzupełnić swoje wykształcenie średnie. Zgodnie z osobistymi zdolnościami, potrzebami prowincji i wolą przełożonych może podjąć studia w trybie zaocznym.

• Nowicjat (2 lata)

Nowicjusz wchodzi stopniowo w podstawową postawę duchową ucznia świętego Jana de La Salle: zawierzenie Bogu na wzór Chrystusa dla wspólnotowej służby ewangelizacyjnej i edukacyjnej otwartej na wszystkich, ale dającej pierwszeństwo mniej uprzywilejowanym.
Reguła FSC
W tym czasie nowicjusz przygotowuje się do złożenia pierwszej profesji zakonnej w Instytucie.

• Scholastykat (przynajmniej 5 lat)

Okres ślubów czasowych ma na celu kontynuację wzrastania w powołaniu i w formacji rozpoczętej podczas nowicjatu, wprowadzenia Brata do formacji ustawicznej i przygotowanie go do profesji wieczystej.
Reguła FSC
Scholastycy podejmują lub kontynuują wcześniejsze studia.

• Formacja permanentna (do końca życia)

W wierze Brat uznaje, że jego życie jest ciągiem wezwań Boga i odpowiedzi na te wezwania. Ten dialog między Bogiem i każdym Bratem pozwala mu na ustawiczne wzrastanie w wierze.
Dlatego Brat zaproszony jest do otwarcia się na codzienną obecność Boga żywego, taką, jaką odkrywa i jaką żyje w swej misji, konsekracji i wspólnocie.
Reguła FSC